Privacy verklaring (GDPR)

De (concept) Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) strekt tot uitvoering van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG / Engels: GDPR). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt nog, totdat de UAVG deze vervangen heeft. In dit document treft u onze GDPR-verklaring aan ter zake de verwerking en beveiliging van gegevens, alsmede onze disclaimer. Deze GDPR-verklaring is bindend en openbaar inzichtelijk.

Verstrekte gegevens
Een bezoeker van onze website kan via het contactformulier actief een digitale aanvraag starten voor informatie. De gegevens die de bezoeker aan ons gedurende dit proces verstrekt worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn achtergelaten, inhoudende de verwerking van de aanvraag, alsmede het kunnen onderhouden van de communicatie met de bezoeker. Volledigheidshalve betreffen de gegevens die wij ter zake de aanvraag én de daarop eventuele volgende dienstverlening bewaren zijn:

  1. Bedrijfsnaam;
  2. Voornaam;
  3. Achternaam;
  4. Emailadres;
  5. Telefoonnummer

De genoemde gegevens zijn vereist om contact te kunnen onderhouden met de bezoeker. Voorts betekent dit dat alle door bezoeker verstrekte gegevens zeker niet worden doorgeven aan enige derden, althans derden die niet betrokken zijn bij de uitvoering van werkzaamheden, behoudens wanneer enige wettelijke bepaling ons hiertoe nadrukkelijk verplicht.

Verwerking gegevens
Alle gegevens die via onze website worden verkregen zullen niet langer worden bewaard dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens door de bezoeker actief zijn achtergelaten. Voor de verwerking van gegevens geldt dat alleen die gegevens worden gebruikt die bezoeker zelf actief heeft achtergelaten. Dergelijke gegevens kunnen echter wel worden worden gebruikt voor de opsporing, als via onze website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan, alsmede verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens (art. 43 Wbp). Verstrekte gegevens worden op onze website uitsluitend overgedragen met een gecodeerde (veilige) SSL-encryptie, zodat derden de te verzenden c.q. verzonden data niet kunnen onderscheppen. U herkent de actieve en geldige SSL-encryptie aan het slotje in de adresbalk van uw browser. Voorts wordt de data na ontvangst direct overgezet naar een lokaal CRM systeem. Dit systeem is ter volledigheid niet toegankelijk vanaf het internet en draait alleen in het intranet. Wij slaan geen gegevens op zoals een BSN-nummer of creditcardgegevens, betaalgegevens, alsmede bankgegevens (rekeninghouder et cetera).

Recht op inzage van uw gegevens Zodra u een aanvraag voor een abonnement hebt ingediend én uw abonnement is ingegaan, kortgezegd u bent cliënt bij ons geworden, bewaren wij logischerwijs uw gegevens voor contactopties. Dit is nodig zodat wij u tijdig kunnen adviseren over wisselende juridische onderwerpen die voor u onderneming van belang kunnen zijn, alsmede u te kunnen informeren over uw lopende zaken. U kunt te allen tijde een verzoek voor inzage aan ons kunt richten en wij zullen u opvolgend van een makkelijk begrijpbare uitdraai voorzien met de gegevens zoals wij die geregistreerd hebben. Het is de zorg voor de bezoeker om zijn/haar gegevens actueel te houden, door tijdig wijzigingen aan ons te verstrekken.

Recht om vergeten te worden
Zodra onze dienstverlening is beëindigd of u gaat over tot annuleren van uw aanvraag, kunt u uw gegevens direct laten ‘vergeten’ door hiervoor een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen. Een dergelijk verzoek richt u tot uw behandelend jurist en/of info@axiomamanagement.nl en zal altijd worden uitgevoerd.

Dataverkeer en beveiliging
De beheerder van deze website maakt gebruik van actieve hosting die tot doel heeft een veilige omgeving aan iedere bezoeker te bieden. De eigenaar spant zich in voor een veilige omgeving en zal onderdelen met betrekking tot betalingen uitbesteden aan gespecialiseerde derden partijen die betaalprocessen beschermen met een zogeheten SSL beveiligde verbinding én hierin gespecialiseerd zijn. De bezoeker vrijwaart de beheerder, alsmede eigenaar van deze website voor enige schade die ontstaat ten gevolge van een slecht beveiligde verbinding aan de zijde van de (eind)gebruiker zelf. De websites van aanbieder zijn te allen tijde beschikbaar met een zogeheten veilige SSL-verbinding. U herkent deze verbinding aan het slotje in de adresbalk van uw browser, staat dit slotje er niet verzoeken wij dit bij ons kenbaar te maken op info@axiomamanagement.nl én geen gegevens achter te laten. Procedure bij potentieel datalekken Indien zich de onwenselijk situatie voordoet waarbij door toedoen van kwaadwillende de kleinste dreiging aanwezig is voor (mogelijk) datalekken zullen wij conform deze GDPR-verklaring handelen, inhoudende dat wij het potentiële lek rapporteren bij de hiertoe bevoegde instantie, onze systemen ontkoppelen van het internet, een IT-deskundige het probleem vast laten stellen én verhelpen, alsmede personen opgenomen in de database onverwijld op de hoogte zullen brengen, zodat ingezonden gegevens te allen tijde veilig zijn én de veiligheid kan worden gewaarborgd.

Informatie op de website De informatie op onze website is met de grootst mogelijke zorg tot stand gekomen, onverlet dat op de website vermelde informatie berust op een momentopname, derhalve is informatie op onze website informatief, alsmede indicatief van aard. Voorts zijn type- en spelfouten onder voorbehoud, hierbij inbegrepen de vrijblijvendheid van de algehele inhoud.

Gebruik van cookies
Onze website maakt gebruik van cookies die uitsluitend tot doel hebben het in kaart brengen van statistieken op onze website. Deze cookies bevatten met nadruk geen gegevens, waardoor de (eind)gebruiker is te herleiden. Onze Google Analytics accounts zijn hierop tevens aangepast en ingericht. Om deze reden ziet u – conform de actuele cookie wetgeving – geen melding ter zake de opslag van cookies op onze website. Bij de verzending van een aanvraag worden volledigheidshalve geen cookies aangemaakt.